งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  
งานสารบรรณ  
งานบุคคล  
 
     

บุคคลกรภายในงานสารบรรณ

ภาระหน้าที่ .....

๑. งานบริหารงานเอกสาร
๒. งานบริการเอกสารเฉพาะกิจ
๓. งานจดหมายผู้ปกครอง

 

 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐