ฝ่ายบริหารและธุรการ
อาคารสาธิตปทุมวัน ๑ ขั้น ๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๓๙๓๔, ๐-๒๒๕๑-๓๙๓๔
หมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๕๑-๔๑๕๙
 
แผนที่โรงเรียน


ดู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า 

 

แผนที่ภายในโรงเรียน

 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐