งานการเงินและบัญช  
งานพัสด  
งานสารบรรณ  
งานบุคคล  
 
     

บุคคลกรภายในงานการเงินและบัญชี

ภาระหน้าที่ .....

๑. งานงบประมาณ
๒. งานการเงิน
๓. งานบัญชี
๔. งานสวัสดิการโรงเรียน

 

 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐