งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  
งานสารบรรณ  
งานบุคคล  
 
     

 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐