งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  
งานสารบรรณ  
งานบุคคล  
 
     

บุคคลกรภายในงานบุคคล

ภาระหน้าที่ .....

๑. การคัดเลือกบุคลากร
๒. การบรรจุและแต่งตั้ง
๓. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ชาวต่างประเทศ
๔. การประเมินภาระบุคลากร
๕. งานแผน
๖. งานเอกสารเกี่ยวกับบุคลากร

 

 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐