แผนยุทธศาสตร์ฝ่ายบริหารและธุรการ

ปรัชญา
คติพจน์
วิสัยทัศน์

:
:
:

ความคิดสร้างนักบริหาร ข้อมูลข่าวสารสร้างสรรค์ความคิด
คิดและทำอย่างเที่ยงธรรม ด้วยคุณธรรมและน้ำใจ
เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการบริหารจัดการและให้บริการด้านธุรการ
เพื่อเสริมสร้างพลังแห่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ
หลักการและภารกิจขั้นพื้นฐาน ..
งานฝ่ายบริหารและธุรการ เป็นงานบริการทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และการบริหารจัดการด้านงานธุรการ ซึ่งมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพ
แห่งคุณภาพที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร ทุกฝ่าย รวมทั้งนักเรียน
ดังนั้น ฝ่ายบริหารและธุรการจึงมองไปที่ความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อหาวิธีสนองตอบ
อย่างดีที่สุดโดยเต็มพิกัดความสามารถ... และด้วยความเต็มใจ ...
บนแนวคิดทางยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ...บนฐานแห่งนโยบายการบริหาร และการพัฒน
พันธกิจ :
๑. บริหารจัดการด้านเอกสาร เพื่อการสื่อสารภายในและประสานกับหน่วยงานและ บุคคลภายนอก
๒. จัดบริการด้านยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้มีความจำเป็น
๓. บริหารจัดการและบริการทางด้านการเงิน และพัสดุครุภัณฑ์
๔. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดภัย
๕. วิเคราะห์และร่วมกำหนดนโยบายรวมทั้งบริหารจัดการโดยองค์รวม
๖. บริหารงานบุคคลเพื่อประสิทธิภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างเที่ยงธรรม
๗. บริหารจัดการด้านแผน งบประมาณ ผลประโยชน์ และอัตรากำลัง
๘. ดูแลเรื่องสวัสดิการเพื่อความผาสุก ขวัญและกำลังใจของบุคลากร
๙. ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน
นโยบาย :
๑. สร้างความเข้าใจในข่ายงานเพื่อการประสานงานและใช้บริการอย่างเต็มความ ต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
๒. ให้บริการด้านธุรการและงานที่เกี่ยวข้องด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
๓. จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงเพื่อประโยชน์สุขอย่างเสมอภาคตามสิทธิส่วนบุคคล
๔. จัดหางบประมาณและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
๕. ประเมินและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อแผนงานในอนาคต
ยุทธศาสตร์ :
๑. จัดกลุ่มสายงานอย่างชัดเจน โดยให้มีความสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่เชื่อมต่อกัน อย่างเป็นเอกภาพ
๒.จัดทำ Directory ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระบบสายงาน และการติดต่อรับบริการ ด้านบริหาร ธุรการ และอื่น ๆ
๓. จัดระบบฐานข้อมูลทวิภาคให้ครบถ้วนทั้งด้านการให้และด้านผู้รับบริการในสายงาน
๔. มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรทั้งด้านความรู้ความสามารถ
๕. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในสิทธิส่วนบุคคลและระเบียบปฏิบัติในการรับสวัสดิการ
๖. สร้างบรรยากาศเป็นมิตรทั้งในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
๗. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการปฏิบัติงาน และคุณธรรม
ขององค์กรทั้งด้านสิทธิและหน้าที่ของบุคลากร
๘. จัดกิจกรรมหาทุนและบริหารทรัพยากรด้านสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์ให้เกิด ประโยชน์อย่างเที่ยงธรรม
ต่อทุกหน่วยงาน
๙. ประเมินและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและกำหนดแผนงานอย่างต่อเนื่อง
ตามเงื่อนเวลาและสถานการณ์ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับ
นโยบายองค์รวมของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
     
     
     
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐