งานการเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  
งานสารบรรณ  
งานบุคคล  
 
     

บุคคลกรภายในงานพัสดุ

ภาระหน้าที่ .....

๑. งานจัดหาพัสดุ
๒. งานควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์
๓. งานซ่อมบำรุงและจำหน่าย
๔. งานสัญญาซื้อขาย - สัญญาจ้าง
๕. งานระบบข้อมูลสารสนเทศ
๖. งานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

 

 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐