๑. ที่ 4021-2556 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
๒. ที่ 3730-2556 เรื่องการมอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติราขการแทน
๓. ที่ 3686-2556 เรื่องแต่งตั้งประธานโครงการ
๔. ที่ 3623-2556 เรื่องแต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ
๕. ที่ 3295-2556 เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการ
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐