๑. ขอเอกสารทั่วไป
๒. ไปทัศนศึกษาหรือเข้าชม
๓. ขอเชิญวิทยากรหน่วยงานเดียวกันและหน่วยงานอื่น (ไปค่าย)
๔. ขอรถตำรวจนำขบวนไปค่ายลูกเสือและยุวกาชาด
๕. ขอรถตำรวจนำขบวนและปิดท้ายขบวน
๖. ขอเข้าทำกิจกรรมกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
๗. รับนิสิตฝึกประสบการณ์
๘. ขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่หรือเชิญเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา
๙. ขอเวลาสถานีโทรทัศน์ในการรำถวายพระพร
๑๐. ขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดค่ายพุทธธรรม
๑๑. ขออนุญาตนำรถเข้าไปจอดโรงเรียนเตรียมฯ
๑๒. ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามโรงเรียนเตรียมฯ
๑๓. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๑๔. นิมนต์รับบิณฑบาตตลอดภาคเรียน
๑๕. นิมนต์ฉันภัตตาหารและรับบิณฑบาต
๑๖. ขอความอนุเคราะห์ขอเครื่องอุปโภคบริโภค “กีฬาสาธิต”
๑๗. ขอเข้าเยี่ยมชม-กิจกรรมค่าย
๑๘. ขออนุญาตให้มาช่วยสอนเสริม
๑๙. ตอบขอบคุณ (มอบสิ่งของหรือบริจาค)
๒๐. ตอบขอบคุณ (กรณีมาฝึกสอน)
๒๑. จดหมายขออนุญาตผู้ปกครอง
๒๒. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจ
๒๓. แบบฟอร์มตอบรับยินดีหรือขัดข้อง (เข้าร่วมกิจกรรม)
๒๔. แบบฟอร์มขอใช้สถานที่สอบ
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐