งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารและธุรการ
อาคารสาธิตปทุมวัน ๑ ขั้น ๑
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๓๙๓๔, ๐-๒๒๕๑-๓๙๓๔ ต่อ ๑๑๕
หมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๕๑-๔๑๕๙
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐