๑. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ ศ ๒๕๕๕
๓. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ ศ ๒๕๕๔
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ ศ ๒๕๕๒
๕. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ ศ ๒๕๕๑
๖. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ล่าสุด
๗. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐