๑. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประมูลขายพัสดุ (ลว.๓ ก.ค. ๕๗)
๒. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประมูลขายพัสดุ (ลว.๒๒ พ.ค. ๕๗)
๓. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ลว.๑๓ มี.ค. ๕๗)
๔. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประมูลขายพัสดุ จำนวน ๑๕๘ รายการ (ลว.๑๗ มิ.ย. ๕๖)

๕.

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเพื่อทำประกันอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนเป็นหมู่คณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ลว.๗ มี.ค. ๕๖)

๖. ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประมูลขายพัสดุ (ลว.๒๑ พ.ย. ๕๕)
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐