เลขที่หนังสือภายใน เลขที่หนังสือภายนอก เรื่อง
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๕/๖๔๘ การเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม "เงินรายได้" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๕/๖๔๗ การเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม "เงินงบประมาณแผ่นดิน" ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๙๐ กค ๐๔๒๑.๓/ว๔๗ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค ๐๔๒๑.๓/ว๔๙ ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๘๑ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๔๗ วิธีการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการตามหน่วยเบิกจ่าย (NEW) : ZMM_PO_RPT02 ที่ปรับปรุงใหม่
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๗/๒๖๔ นร ๐๗๑๗/ว๕๑ แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๕/๕๕๘ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม "จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ต้องไปศาล" ณ โรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ด
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๖๔ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๑๙ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๒๐ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๓๐ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค ๐๔๑๐.๒/ว๑๓๑ การซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งและการจัดส่งเรื่องให้พิจารณาหรือตรวจสอบ
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๓๕ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๙๒ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ ๐๕๙๓(๑)/ว๑ แจ้งเลขที่โครงการการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โซนที่ ๓
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๖๑ สพท ๓๘/๒๕๕๗ การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "กระบวนการ และวิธีปฎิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่" เพิ่มเติมรอบที่ ๒
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๕๙ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๑๘ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๑๖ ขอระงับการให้บริการการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ต จำกัด
ศธ ๐๕๐๓(๔)/ว๑๑๑ ขอส่งหนังสือ "แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๕/๓๙๕ การจัดส่งเอกสารตรวจรับพัสดุในระบบ e-GP ของหน่วยงาน
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๓๕ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๙๒ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๒๗ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๕๖ ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๕๓ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค ๐๔๒๑.๓/ว๖๒ การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
กค ๐๔๐๙.๓/ว๖๖ คู่มือการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web online
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๒๕ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๗๑ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๗๓ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๗๔ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค ๐๔๐๙.๓/ว๖๘ ซ้อมความเข้าใจวิธีการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ(GR/IR)ย้อนหลังในระบบ GFMIS (เพิ่มเติม)
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๒๒ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๗๒ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๑๑๓ กค ๐๔๒๑.๔/ว๔๕ แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฎิบัติงานได้
ศธ ๐๕๐๑(๔)/ว๕๕ การรับเอกสารผลการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนและครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โซน ๓
อก ๐๗๐๑๑/ว๐๐๖ ขอส่งซีดีรายงานประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๗๑ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๙ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค ๐๔๒๓.๓/ว๑๘ แนวทางการแก้ไขปัญหาบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๖๙ ศธ ๕๙๐๐/ว๐๑๑๒๘ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการในรูปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "คดีปกครองกับการพัสดุ"
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๖๑ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๕ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วรรคแรก
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/พ๐๐๒๙ การอนุมัติยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
กค ๐๔๐๙.๓/ว๘ แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการจัดเก็บและนำส่งผ่าน GFMIS Web online โดยการแนบไฟล์ (Excel Form)
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๕๔ ศธ ๐๕๓๐.๓๓/ว ๑๖๕ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร "แนงทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการ"
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๕๗ กค ๐๔๒๑.๔/ว พิเศษ๒/๕๗ การปฎิบัติงานระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๕๐ ศธ ๕๘๐๑/๑๗๕ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)" รุ่นที่ ๕
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๑ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๖๔ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๗๐ การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้าง
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๐ กค ๐๔๐๙.๓/ว๔๖๙ แนวปฎิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน GFMIS Web online
กค ๐๔๒๑.๖/ว๐๐๔๕๔ แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่างเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฎิบัติงานได้
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๖๓ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค ๐๔๒๑.๓/ว๔๓๖ ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง "การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา"
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๒๘ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๑๘ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๔๓ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๗๑ ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๒๒ กค ๐๔๐๔.๔/๐๑๑๒๙ ขอเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในส่วนกลาง
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๔๑๐ สพท ๑๖๒/๒๕๕๖ การจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "กระบวนการและวิธีปฎิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่"
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๗๙ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๔๑๐ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๗๗ กค(กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๙๘ การกำหนดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดตัวอย่างประกาศประกวดราคาซื้อและตัวอย่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๗๖ กค ๐๔๐๔.๔/๔๑๖๒๙ โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๖๓ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๘๓ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๖๔ ศธ ๐๔๖๗/๔๒๙๐ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ"
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๗/๕๙๕ ขอส่งเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๕/๑๑๐๐ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๕/๑๑๐๔ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๗/๕๔๗ ขอส่งเอกสารการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพลางก่อน
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๓๔ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๓๕ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๑/๒๐๖ การตรวจสอบติดตามผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๐๗ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๕ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
กค ๐๔๒๑.๓/ว๓๑๗ การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๓๐๑ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๐๘ แนวปฎิบัติสำหรับการยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้างประเภทส่งมอบงานไม่แน่นอน (บส.๐๔) ผ่าน GFMIS Web Online
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๒/ว๒๙๕ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๐๔ แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่าน GFMIS Web Online โดยการแนบไฟล์ (Execl form)
กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๐๖ แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค(กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๙๗ ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๕/๑๐๑๒ การรายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสะสมประจำปี
ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๓/๖๐๐๘ การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
     
    เอกสารระเบียบ/หนังสือเวียน งบประมาณ ๕๖
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐