๑. การยึดหลักประกันซอง
๒. การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
๓.

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS)

๔. สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
๕. การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
๖. การขอผ่อนผันการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ
๗. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
๘. แนวปฏิบัติการในการเบิกจ่ายเงินกรณีใชับัตรเครคิตส่วนตัว
๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
๑๐. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐