๑. ขอให้ดำเนินการจัดซื้อ หรือจ้าง
๒. ใบเบิกพัสดุ
๓. รายละเอียดประกอบการซื้อ หรือจ้าง
๔. ขออนุญาตใช้รถในวันหยุดราชการ
๕. ขออนุญาตนารถราชการออกต่างจังหวัด
๖. ครุภัณฑ์เคลื่อนย้ายสถานที่
๗. ขออนุญาตนาครุภัณฑ์ออกนอกโรงเรียน
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐