งานพัสดุ ฝ่ายบริหารและธุรการ
อาคารสาธิตปทุมวัน ๑ ขั้น ๒
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๕๑-๓๙๓๔, ๐-๒๒๕๑-๓๙๓๔ ต่อ ๑๒๖ และ ๑๒๗
หรือติดต่อเบอร์ตรง ๐-๒๖๕๒-๕๒๒๕
หมายเลขโทรสาร ๐-๒๒๕๑-๔๑๕๙

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐