๑. คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ-e-GP กรมบัญชีกลาง
๒. แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
๓. แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐