๑. ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง
๒. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม ๕๗)
๓. ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม ๕๗)
๔. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (เมษายน ๕๖)
๕. อัตราราคางานต่อหน่วย
๖. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๗.

ตารางค่าขนส่งรถ ๖ ล้อ

๘. ตารางค่าขนส่งรถ ๑๐ ล้อ
๙. ตารางค่าขนส่งรถ ๑๐ ล้อ+พ่วง
๑๐. ตารางค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
๑๑. อัตราราคางานปรับปรุงฐานรากและระเบิดหิน
๑๒. อัตราราคางานปลูกหญ้า
   
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐