ระบบบริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ในระยะแรก ๆ มีอาจารย์ใหญ่ในฐานะหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาสูงสุดระดับโรงเรียนเป็นผู้บริหารงานผ่านไปยัง
หัวหน้าสำนักงาน, นายทะเบียน, หัวหน้าวิชา, หัวหน้าอาคาร, ผู้ดูแลนักเรียนชาย-หญิง และอาจารย์บรรยเวกษก์ผู้ดูแลด้านกิจกรรมนักเรียน เป็นต้น

กล่าวโดยเฉพาะภารกิจของหัวหน้าสำนักงาน...
หนึ่งในกลไกการบริหารโรงเรียน ใน ช่วงแรก ๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานธุรการและร่วมดำเนินการบริหารเชิงประสานงานตามนโยบายอาจารย์ใหญ่ โดยมีขอบข่ายงาน การเงิน, บัญชี, สารบรรณ, ทะเบียน (ประวัติและสถิติ),
พัสดุครุภัณฑ์, อาคารสถานที่, คนงานภารโรง, ประชาสัมพันธ์, การพิมพ์ (อัดสำเนา)

ผู้บริหารในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ท่านแรก :
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงเต็มสิริ บุณยสิงห์ (พ.ศ.๒๔๙๗-๒๔๙๘)
เป็นการเริ่มต้นยุคบุกเบิกและพัฒนา ซึ่งท่านต่อมาได้แก่
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ (พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๒๓)
ได้จัดระบบบริหารจัดการโดยวางรากฐานการพัฒนาไว้อย่างมั่นคงในหลาย ๆ ด้าน
หลากล้วนเป็นแบบอย่างสืบต่อมา สู่วาระอาจารย์ใหญ่ท่านที่ ๓ คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พายัพ บุปผาคำ (พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๓๑)
เริ่มมีกรรมการที่ปรึกษาของโรงเรียนซึ่งร่วมกันสืบสานและสร้างสรรค์ตามหลัก
และอุดมการณ์เดิมเสริมพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย

สรุปรูปแบบการบริหารโดยภาพรวมของโรงเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง พ.ศ.๒๕๓๑ จัดแบ่งสายการบริหารจัดการออกเป็น
๑. ฝ่ายธุรการ
๒. วิชาการ
๓. บริการ
๔. กิจกรรมนักเรียน
๕. นิเทศและประสานงานกับวิทยาลัย (ช่วงแรกเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา)
๖. ต่อมาได้พัฒนารูปแบบการอบรมดูแลนักเรียน จาก “ผู้ดูแลนักเรียน” เป็น “การปกครอง”
รวมเป็น ๖ ข่ายงาน

การบริหารโรงเรียนได้มีวิวัฒนาการมาตามลำดับ ทั้งตำแหน่งผู้บริหาร จากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ
และระบบบริหารที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มขยายเพื่อความเหมาะสมแก่สภาวะทางสังคมและตามการเปลี่ยนแปลง
ของพัฒนาการทางการศึกษาดังนี้
รองศาสตราจารย์ผกา แสงสุวรรณ (อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๕)
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ จึงมีตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ๕ ฝ่าย คือ
๑. ธุรการ ๒. วิชาการ (อ.เครือวัลย์ ก.)
๒. บริการ (ผศ.ทวี)
๓. ปกครอง (อ.นวลศรี)
๔. กิจการนักเรียน (อ .ม.ล.อธิบุญ)
๕. ฝ่ายนิเทศ (อ.วัฒนา)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชื่นจิตต์ ศรีรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายธุรการคนแรก

ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่จึงเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ผู้ดำรงตำแหน่งคนเดิม)

สรุปภาพรวมการบริหารในช่วง พ.ศ.๒๕๓๑–๒๕๓๕
ฝ่ายธุรการมีผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่บริหารงานไปยังหัวหน้างานบริหาร-ธุรการ หัวหน้างานคลัง-พัสดุ
และหัวหน้างานบริการการศึกษา ตามแผนภูมิการบริหารงานฝ่ายธุรการดังนี้

อาจารย์หม่อมหลวงอธิบุญ กฤดากร (ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๘)
จัดระบบบริหารโดยมีรองผู้อำนวยการ ๑ ตำแหน่งกับผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๘ ตำแหน่งคือ
๑. ฝ่ายธุรการ (อ.นวลศรี ควบตำแหน่งรองผู้อำนวยการ)
๒. ฝ่ายวิชาการ (อ.วัฒนา)
๓. ฝ่ายบริการ (อ.พิทักษ์)
๔. ฝ่ายปกครอง (อ.เทอด)
๕. ฝ่ายกิจการนักเรียน (อ.เพ็ญศรี)
๖. ฝ่ายนิเทศและประสานงานกับมหาวิทยาลัย (อ.วิภาวี)
๗. ฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา(ผศ.สัญญา)
๘. ฝ่ายกิจการต่างประเทศ(อ.กนกวรรณ)

อาจารย์นวลศรี วิทยานันท์ (ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๓๙)
ผู้อำนวยการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการในคณะกรรมการบริหารชุดก่อนซึ่งอยู่ในวาระ ๓ ปีเกษียณอายุราชการ และอีก ๑ ปีผู้อำนวยการท่านนี้ก็จะเกษียณอายุราชการ ดังนั้นระบบการบริหารจัดการจึงดำเนินต่อเนื่องกัน โดยโยกผู้อำนวยการฝ่ายบริการมาเป็นฝ่ายธุรการ แทนคนเดิมที่ไปเป็นผู้อำนวยการ
และแต่งตั้งอาจารย์ชมภร เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
อาจารย์พิทักษ์ เสงี่ยมสิน : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ ขอบข่ายงานไม่เปลี่ยนแปลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์ โกมุทแดง (ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๓)
มีการปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งคือ
อาจารย์สมลักษณ์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
อาจารย์เฟื่องฟ้า เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ผศ.ผุสดี เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนิเทศและประสานงานกับมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอื่นคงเดิม)
อาจารย์พิทักษ์ เสงี่ยมสิน เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ
(เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง จากเดิมที่เรียกฝ่ายธุรการ เป็นฝ่ายบริหารและธุรการ) ขอบข่ายงานไม่เปลี่ยนแปลง

อาจารย์วัฒนา จูฑะพันธุ์ (ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๗)
ปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นรองผู้อำนวยการ ทุกตำแหน่ง โดย
อาจารย์วิภาวี ไชยยงค์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ
อาจารย์พิทักษ์ เสงี่ยมสิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจาราย์อรพินธุ์ เสนจันทร์ฒิไชย เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
อาจารย์วารี ดำไชโย เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
ผศ.ชวลี ดวงแก้ว เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายนิเทศและประสานงานกับมหาวิทยาลัย
ผศ.เทอด แก้วคีรี เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วางแผนและพัฒนา
อาจารย์กนกวรรณ เสงี่ยมสิน เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
อาจารย์วิภาวี ไชยยงค์ เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ
ได้มีการปรับเปลี่ยนขอบข่ายงานบางส่วนเป็นดังนี้คือ
สายงานบริหารและธุรการ (ประกอบด้วยงานสารบรรณ, งานการเจ้าหน้าที่, งานอาคารสถานที่,
งานประชาสัมพันธ์, งานสวัสดิการ, งานประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมฯ)
สายงานคลังและพัสดุ (มี งานการเงิน, งานบัญชี, งานงบประมาณ, งานเงินเงินรายได้, งานจัดหาพัสดุ,
งานบัญชีพัสดุ, งานคลังพัสดุ, งานจำหน่ายพัสดุ)

อาจารย์พิทักษ์ เสงี่ยมสิน (ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙)
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีรองผู้อำนวยการ ๔ ฝ่าย ได้แก่
๑. ฝ่ายบริหารและธุรการ
๒. ฝ่ายวิชาการ
๓. ฝ่ายบริการ
๔. ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
กับอีก ๓ ยุทธศาสตร์คือ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. ยุทธศาสตร์ด้านแผนงานและประสาน งานกับมหาวิทยาลัย
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์อรพินธุ์ เสนจันทร์ฒิไชย : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ
จัดระบบงานบริหารในภาครวมและปรับปรุงขอบข่ายงานบริหารและธุรการ มี ๗ งานดังนี้คือ
๑. งานนโยบายและบริหาร
๒. งานการประชาสัมพันธ์
๓. งานสารบรรณ
๔. งานการเงินและบัญชี
๕. งานพัสดุ
๖. งานการเจ้าหน้าที่
๗. งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน

นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงการบริหารภายในฝ่ายพร้อมกับทำหนังสือ Directory เสนอข้อมูลเชิงสงเคราะห์
เพื่อให้สมกับที่งานฝ่ายบริหารและธุรการเป็นงานบริการทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และการบริหารจัดการด้านงานธุรการ ซึ่งมุ่งเน้นในด้านประสิทธิภาพ
แห่งคุณภาพที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักเรียน
ดังนั้น ฝ่ายบริหารและธุรการจึงมองไปที่ความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อหาวิธีสนองตอบ
อย่างดีที่สุดโดยเต็มพิกัดของความสามารถ..และด้วยความเต็มใจ ...บนแนวคิดทางยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ..
และบนฐานแห่งนโยบายการบริหารโรงเรียน
ตามคำขวัญ [ที่ ๑] : ประสานความสัมพันธ์ มุ่งมั่นพัฒนา เต็มเวลา เต็มใจ และเต็มความสามารถ
อาจารย์สมลักษณ์ จันทร์น้อย (ผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๓)
ในฐานะที่ผู้บริหารส่วนใหญ่ในคณะนี้ได้ร่วมปฏิบัติงานต่อเนื่องมากับคณะก่อน ดังนั้นจึงนำผลการประเมินและ
วิเคราะห์จากการที่ได้ทดลองระบบบริหารจัดการที่ผ่านมาเป็นหลักคิดในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
ซึ่งคาดหวังว่าน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ฝ่ายคือ
๑. ฝ่ายบริหารและธุรการ
๒. ฝ่ายวิชาการ
๓. ฝ่ายบริการ
๔. ฝ่ายปกครอง
๕. ฝ่ายกิจการนักเรียน
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารฯ, ยุทธศาสตร์แผนงานฯ, ยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพ
ไปรวมกับฝ่ายวิชาการ ยกเลิกคณะกรรมการที่ปรึกษาและพัฒนาแล้วจัดระบบประสานการดำเนินงานโครงการ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
อาจารย์อรพินธุ์ เสนจันทร์ฒิไชย : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการ มีการปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหาร โดยจัดขอบข่ายงานออกเป็น ๔ งานหลักคือ
๑. งานสารบรรณและยานพาหนะ
๒. งานการคลังและพัสดุ
๓. งานนโยบายการบริหารงานบุคคล
๔. งานแผน งบประมาณและอ้ตครากำลัง
ทั้งนี้ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและธุรการมีส่วนร่วมในการบริหารดำเนินงานโครงการนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษภาคภาษาอังกฤษ กับสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน โดยตำแหน่ง
คำขวัญ [ที่ ๒] : โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ เป็นธรรม
 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐