ข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียน
** ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 1 ต.ค. 58
 
 

 

 
๑. ขอเชิญประชุมอาจารย์ประจำชั้น-อาจารย์ผู้สอน ม.๖
ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องใยบัว อาคารสาธิตปทุมวัน ๑
๒.

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานวิพิธทัศนา
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธ.ค. ๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องใยบัว อาคารสาธิตปทุมวัน ๑

๓. กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พลตรี ชูชาติ ศรีรัตน์ (บิดาอาจารย์รัสมีจันทร์ อินชนบท)
๔. การแบ่งงานในคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
๕. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖
๖. ขอเชิญประชุมเรื่อง "การจัดทำป้ายดิจิตอลสำหรับโรงเรียน"
ในวันอังคารที่ ๑๙ พ.ย. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องใยบัว อาคารสาธิตปทุมวัน ๑
๗. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานวิพิธทัศนา ครั้งที่ ๖
ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พ.ย. ๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องใยบัว อาคารสาธิตปทุมวัน ๑
๘. ขอเชิญประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่สีแดง กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พ.ย. ๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๙๔
   
   
   
   
   
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐