๑. สัมมนาวิชาการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 9 (๑๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)

๒. สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการพัสดุภาครัฐ ปี ๒๕๕๖ (๒๒ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖)

๓. งานปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๖ ห้อง (ดำเนินการแล้วเสร็จ)
๔. สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการจัดทำ TOR การทำสัญญา และแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๓/๗ (๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕)
๕. เปิดซองควบคุมงานปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (๕ กันยายน ๒๕๕๕)
๖. โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง "ระเบียบการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย" (๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๕)
๗. ยื่นซองประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)

๘. ประมูลครุภัณฑ์ (๘ สิงหาคม ๒๕๕๕)

 

 

 
 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ ๒ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐